Avoimilla kysymyksillä saatujen vastausten prosessointi eri menetelmillä on ollut tutkimuksellisen kehittämistehtävämme arvokkainta antia, toteavat Aija Laasonen ja Heli Särkkä.

Kuntouttavalla päivätoiminnalla lisää kotona asumisen vuosia

Kuntouttava päivätoiminta tukee ikäihmisten kotona asumista, ilmenee ikäihmisille ja heidän omaisilleen keväällä 2020 tehdystä kyselystä. Kyselyyn vastasi 321 Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen kuntouttavan päivätoiminnan asiakasta ja 151 heidän omaistaan. Lähes kaikki, asiakkaista 98 % ja omaisista 97 %, suosittelisivat palvelua muille vastaavaa palvelua tarvitseville.

Essoten päivätoiminnan esimies Aija Laasonen ja ohjaaja Heli Särkkä selvittivät Sosionomi (YAMK) -tutkintonsa opinnäytetyössä millä tavalla kuntouttava päivätoiminta vaikuttaa vanhusten kotona asumiseen.

– Kuntouttava päivätoiminta on palvelua, joka tukee ennakoivasti ikääntyneiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Toiminnan keskiössä ovat asiakkaan omat tavoitteet ja voimavarat. Kuntouttavalla päivätoiminnalla tuetaan asiakkaita suoriutumaan oman näköisestään arjesta ja omaishoitajia omassa tehtävässään. Kuntouttavan päivätoiminnan tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan turvallinen asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, kertoo Aija Laasonen.

Laasonen ja Särkkä analysoivat kyselyistä saatua materiaalia sekä Kiiskinmäen yksiköstä saatua asiakaspalautetta tutkimuksellisessa kehittämistehtävässään, joka oli heidän ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.

– Tutkimuksellisen kehittämistehtävän tarkoituksena oli löytää kuntouttavan päivätoiminnan tekijät, jotka asiakkaat ja omaiset kokevat eniten asiakkaiden toimintakykyä ja hyvinvointia edistäviksi. Tavoitteena oli muodostaa kehittämisehdotukset kuntouttavan päivätoiminnan kohdentamiseksi entistä paremmin asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseen tasalaatuisesti ja yhdenvertaisesti koko Essoten hyvinvointi alueella, selvittää Särkkä.

Työ kokosi kuntouttavan päivätoiminnan hyvinvointia tukevat tekijät, mutta tarkasteli erityisesti asiakkaiden ja omaisten avoimiin tekstikenttiin antamia tyytymättömyyden ilmaisuja.

Vaikka opinnäytetyön tulokset osoittivat kuntouttavan päivätoiminnan tukevan nykyisessäkin muodossa kotona asumista, kehitettävääkin löytyi. Aineistosta prosessoinnin jälkeen muodostetussa synteesissä muodostui kolme kehittämiskohdetta. Näiden toiminnan osa-alueiden valintaa kehittämiskohteiksi tuki myös asiakkaiden ja omaisten vastaukset strukturoituihin kysymyksiin.

Jatkossa asiakkaiden ja omaisten tiedonsaantiin kuntouttavan päivätoiminnan sisällöstä tulee kiinnittää huomiota. Jotta asiakkaiden itselleen asettamat hyvinvoinnin tavoitteet voivat toteutua, tulee henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseen ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuuteen kiinnittää erityistä huomiota. Yhtenäinen toimintamalli mahdollistaa tasalaatuisen ja yhdenvertaisen kuntouttavan päivätoiminnan koko Essoten alueella, asiakkaan asuinpaikasta riippumatta.

Lue koko opinnäytetyö tästä

Lisätietoja

Aija Laasonen
päivätoiminnan esimies
Kiiskinmäen päiväkeskus
044 794 5725
aija.laasonen [at] essote.fi

Heli Särkkä
ohjaaja
Kiiskinmäen päiväkeskus
044 794 3315
heli.sarkka [at] essote.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.